Xing: https://www.xing.com/profile/Christian_Muench7/cv
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christian-muench/
Twitter: https://twitter.com/cmuench